TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1. Vakfın adı Türk Gastroenteroloji Vakfı olup, kısaltılmış adı T.G.V.’dir. Bu vakıf, vakıf senedinde kısaca “Vakıf” diye anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ ve İKAMETGAHI
MADDE 2. Vakfın merkezi Ankara’dır. İkametgahı Gaziler Sokak No:22/1 ANKARA’dır.      
Vakıf gerekli gördüğü yerlerde Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve diğer resmi Kurumların iznini alarak yurt içinde ve yurt dışında yasalara uygun şekilde şubeler açabilir.

VAKFIN AMACI
MADDE 3. Gastroenteroloji alanındaki teknik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, duyurmak ve teknoloji transferlerini sağlamak,
Bu gelişmeleri toplumun sağlık problemlerinin çözümünde koruyucu ve tedavi edici alanlarda uygulamak,
Yeni tanı ve tedavi yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,
Bu konu ile ilgili hasta, sağlık ve diğer elemanların eğitimlerine yardımcı olmak,
Araştırma, sağlık,  eğitim ve sosyal müesseseler kurup işletmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ
MADDE 4. Vakıf üçüncü madde de belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için Türk Medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a. Teşhis ve tedavi kurumlarının ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitim için gerekli bütün tedbirleri almak,
b. Her derecede ve türde eğitim kurumlarında öğrenim gören veya araştırma ve inceleme yapan yetenekli ve maddi desteğe muhtaç olan gençlere, uzmanlara ve bilim adamlarına burslar, ayni ve maddi yardımlar vermek, barınma, ol parası, beslenme gibi masraflarını karşılamak,
c. Yüksek öğrenim kurumları ve bunlara bağlı birimler ve uygulama araştırma merkezleri ile sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarda ve araştırmalarda bulunmak, aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d. Tedavi edici ve koruyucu sağlık konularında sağlık çalışanlarına ve topluma her türlü konferans, seminer, burs ve toplantılar gibi diğer eğitici faaliyetleri yapmak,
e. Ülkemizde Gastroenteroloji Biliminin gelişmesinde katkısı olacak her türlü görüntülü ve görüntüsüz yayın organlarını hayata geçirmek,
f. Yataklı ve yataksız teşhis ve tedavi kurumlarının ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi için eğitim kurumları kurmak,
g. Araştırma ve inceleme için Araştırma Kurumları açmak, mevcut olanlara yardım etmek, özendirici ödüller koymak veya başka suretle de yurdumuzda tıp hayatına katkıda bulunanları ödüllendirmek,
h. Sağlık için gerekli görülen teşhis, tedavi merkezleri ile araştırma inceleme veya ihtisas merkezleri, tesisleri kurmak,
ı. Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü tıbbi cihaz, alet ve edevat ile hizmet için gerekli olan diğer ihtiyaç malzemelerini satın alır veya imali için gerekli tesisleri kurmak,
j. Vakfın amacına uygun tesis ve işletmeler için gerekli her türlü inşaatı yapmak veya yaptırmak veya yapılanlara destek sağlamak,
k. Vakfın amacına uygun hizmet veren sağlık tesisleri bünyesinde pavyonlar, sağlık birimleri gibi kısımlar açmak, açılması için yardımlarda bulunmak ve işletmek,
l. Sağlık hizmetleri için hastane, klinik, poliklinik gibi tesislere her türlü araç, gereç, makine ve nakil vasıtaları, ambulans vb. satın almak,
m. Teşhis ve tedavi için teçhizat, tesisat, alet ve edevat ile ilaçların temini ve ayrıca araştırma laboratuvarlarına deney hayvanlarından laboratuvar malzemelerine kadar ithal, tevzi ve üretimi yapmak,
n. Vakfın amacına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar satın almak veya kiralamak, mevcut taşınır veya taşınmaz mallarını gerekli görüldüğü takdirde satmak veya kiraya vermek,
o. Üniversiteler, ilmi kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve her türlü anlaşmaları yapmak.
p. Benzer amaçlı yerli ve yabancı vakıf, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler alınmak suretiyle işbirliği yapmak, gerektirdiği hallerde yasal izinler dahilinde müşterek tesis ve işletme kurmak, vakıf amaçları doğrultusunda kurulmuş dernek ve vakıflar ile işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere ve ilmi çalışmalara destek sağlamak,
r. Vakfın amacına uygun yasalar yasal çerçevede bağış, şartlı bağış, mal ve vasiyet gibi her türlü yardımı kabul edip amaca uygun olarak kullanmalarını sağlamak, gerektiğinde bağış kampanyası, balo, piyango, kermes, sergi gibi gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
s. Kanuni işlemler yapılmak suretiyle vakıf mal varlığında mevcut olan ve temellük edeceği her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla her nevi hak ve menfaatlerini satabilmek, kiralayabilmek devir ve ferağ edebilmek, gelir ve karlarını sarf edebilmek, mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayri  menkulü yatırımda kullanabilmek.
ş. Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponlarını almak, satmak, gelirlerini tahsil ve sarf etmek.
u. Kanuni sınırlamalar müstesna olarak, taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanılabilir.
ü. Vakıf gayesinin tahakkuku için her türlü sözleşme yapmaya, hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkili olup, amacı ile ithal ve ihraç işlemlerini yapabilir. Kanuni izinleri almak suretiyle yurtdışından yapılacak her türlü ayni ve nakdi yardımları kabul edebilir.
v. Vakfa ait malların kar ve gelirlerinin artırılması için kanunlara uygun şekilde her türlü ticari ve sosyal faaliyette bulunabilir.
y. Vakfa sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir, işletme, şirket ve ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir, her türlü ekonomik girişimlerde bulunabilir.
z. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük sözleşmeleri ile her türlü işlemleri icraya izinli ve yetkilidir. Vakıf yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatla kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRLERİ
MADDE 5. Vakfın malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilen 500 Milyon TL’dir.

VAKFIN GELİRLERİ
a. Vakfın iktisab edeceği her türlü gelir, menkul ve gayrimenkul değerler, haklar, bunlardan elde edilen kira v.b.  gelirler.
b. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar, yardımlar, ölüme bağlı tasarruf yoluyla elde edilen gelirler.
c. Kurulacak işletme, şirket ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler.
d. Vakıf senedinin 4. maddesinde belirtilen faaliyetlerden elde edilecek her türlü gelirler
e. Yasal izinler alınarak yerli ve yabancı gerçek kişi veya kuruluşlar ile Resmi Kurumlarca yapılacak yardım, bağış v.s. gelirler.
f. Diğer her türlü yasal gelirler.
g. Vakfın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yıl sonundaki gelir artığı ile gayrimenkul değerler yönetim kurulu kararı ile vakfın kuruluş malvarlığına ilave edilebilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ
MADDE 6. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 37. Maddesinde sıralanan, yönetim ve idame masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılan miktarlar dışında kalan vakfın gelirlerinin tümü, vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7. Vakfın Organları
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
d. Genel Müdürlük

GENEL KURUL
MADDE 8. Genel Kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur.
Kurucu Üyeler, İş bu vakıf senedinde adı, soyadı, adresi bulunan kurucu üyelerdir.
Vakıf kurulduktan sonra genel kurul üyeliğine kabul edilenlerden oluşur.
Genel Kurul Üyeliğine Kabul; Yönetim Kurulu’nun teklifi ve genel kurulun kabulü ile seçilirler.
Vakıf senedinde isimleri bulunan gerçek kişiler halef tayin hakkında haiz olup, vefatları veya iş görmez hale gelmeleri, hastalıkları veya çekilmeleri halinde kendi yerlerine kimin geleceğini tayin bakımından en az iki aday gösterir. Genel Kurul iki adaydan birisini Genel Kurul Üyesi olarak seçer.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARARLARI
MADDE 9. Genel Kurul olağan olarak dört yılda bir kere Aralık ayında gerekli hallerde Yönetim Kurulunun teklifi ve/veya denetim kurulunun çağrısı ile de olağan üstü toplanır. Kararlar Genel Kurulun çoğunluğu ile alınır. Toplantı için birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı bir hafta sonra yapılır ve salt çoğunluk aranmaz.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ
MADDE 10. Genel Kurulun görevleri şunlardır.
a. Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
b. Yönetim kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço gelir ve giderlerini incelemek ve onaylamak.
c. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu incelemek ve ibra etmek,
d. Denetim Kurulu faaliyet raporunu incelemek ve ibra etmek,
e. Vakıf senedinde değişiklik yapılmasına karar vermek,
f. Yönetim kurulunca kendisine sunulan konularda karar almak,
g. Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelikleri inceleyip onaylamak
h. Şube veya büro açılmasına, bunların yapacağı işlerde yetkilerini belirlemek,
I. Vakfın feshine karar almak.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
MADDE 11. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye bir kişiyi vekaleten de temsil edebilir. Vekalet, genel kurul üyesine verilir. Şeref üyeleri Genel Kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Kararlar çoğunlukla alınır.
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantıları toplantı yeri, günü, saati, ve gündemi belirtilerek en az 15 gün önceden bir gazetede ilan ve üyelere iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 12. Vakıf yönetim kurulu 5 kişiden teşekkül der. Bu kişiler ilk toplantıda kendi aralarından açık oyla Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip Üyesini seçer. Vakıf Yönetim Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yedek yönetim kurulu üyelerinden en çok oy alan çağırılır.
Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden son bulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 13. Yönetim Kurulu vakfı yönetir. Gerçek ve tüzel kişiler ile mahkemeler nezdinde vakfı temsil eder.
a. Vakıf senedinin çeşitli bölüm ve maddeleri gereğince kendilerine verilmiş görevleri; kanun, tüzük ve yönetmelik ile genel kurul kararlarına uygun olarak yapar.
b. Vakfın geçen faaliyet dönemi kesin hesabı ile yeni faaliyet süresine ait çalışma raporu ve bütçesini, faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.
c. Vakfa ait her türlü ödemeleri ve tahsilatları yapar ve yaptırır.
d. Vakfa ait tesislerin işletme kurallarını ve yönetmeliklerini hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.
e. Vakfın kendi bünyesinde, şubesinde, tesis ve işletmelerinde görev yapacak yönetici ve memurları için her türlü tasarruf yetkisine sahiptir.
f. Tesis ve işletmelerin ve şubelerin yıllık bütçelerini onaylar ve bu bütçe içinde kalmak üzere yöneticilerine harcama yetkisi verebilir.
g. Vakıf tesis ve işletmelerini denetler veya denetletir.
h. Genel kurulu zamanında olağan toplantıya çağırır.
ı. Gayri menkul iktisabında intifa hakkı tesis ve kabulünde bulunur. Vakfın amacına uygun şartlı ve şartsız her türlü menkul ve gayrimenkul hibelerini kabul eder. Vakıf lehine ve aleyhine menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği tesis eder veya kaldırır.
j. Vakfa ait her türlü mallar üzerinde tasarrufta bulunur veya bunları kiraya verir.
k. Vakfın gelişmesi hususunda Vakıf Genel Kuruluna teklif ve talepler götürür. Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yapar.
l: Vakıf senedinde sarahaten başka bir organa verilmemiş olan her türlü işleri yapar.
m. Vakfın amacına uygun her türlü yasal faaliyette bulunur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI İLKELERİ
MADDE 14. Yönetim Kurulu yılda en az dört defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıya iştiraki ile toplanır.
Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

DENETİM KURULU
MADDE 15. Vakfın Denetim Kurulu Genel kurul üyelerinden veya dışarıdan 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Aralarında bir başkan seçerek görev bölümü yaparlar. Görevden ayrılan üyenin yerine ilk yedek üye davet edilir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 16. Denetim Kurulu vakıf faaliyetlerinin, vakıf senedine, genel kurul kararlarına ve diğer yasal gereklere uygun olup olmadığını denetler ve gerek gördüğünde görevlileri yazılı olarak uyarır.

GENEL MÜDÜR VE GÖREVLERİ
MADDE 17. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Genel Kurul adına Yönetim Kurulu’nun emrinde olup onun kararlarını vakıf senedi hükümleri gereğince haiz olduğu şartlar içerisinde yerine getirir.
Genel Müdürün görev yetki ve sorumlulukları ile Genel Müdürlük teşkilatı, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulun onayından geçen yönetmelikte belirlenir.

KURUCU ÜYELER
MADDE 18. Vakıf Kurucu üyeleri aşağıda isimleri yazılı kişilerden teşekkül etmiştir.

 1. Prof. Dr. Ali ÖZDEN - Kardelen M. 12. C. 317. S. No:20 Batıkent/ANKARA
 2. Prof. Dr. Burhan ŞAHİN - Bestakar S. 94/6 Küçükesat/ANKARA
 3. Prof. Dr. Selahattin ÜNAL - Çiftlik C. 3/7 Bahçelievler/ANKARA
 4. Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN - Çınar Sit. 4. Blok No.20 Ümitköy/ANKARA
 5. Doç. Dr. Bülent SİVRİ - Nilgün S. 11/1 Çankaya/ANKARA
 6. Doç. Dr. Uğur YILMAZ - Yaprak Sit. 5/8 Küçükesat/ANKARA
 7. Av. Yusuf Rıza ÇOLAK - Elçi S. 20/15 Yukarıayrancı/ANKARA
 8. Prof. Dr. Dursun Kadir BAHAR - Güvenlik C. 15/4 Aşağıayrancı/ANKARA
 9. Doç Dr. Sedat BOYACIOĞLU - Konutkent 2, B6 Blok B Girişi D:11 Çayyolu/ANKARA
 10. Prof. Dr. Selim KARAYALÇIN - Güneş Sok. 25/14 Kavaklıdere/ANKARA
 11. Hüseyin DEMİRTOLA - 1. Cad. 5. Sok. 13/5 Balgat/ANKARA

ŞEREF ÜYELİĞİ
MADDE 19. Şeref Üyeliği vakfa önemli miktarda mal veya hizmet olarak katkıda bulunan Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurulca uygun görülen kişiler olup, Genel Kurul da oy hakkına sahip değillerdir.

VAKFIN TEMSİLİ
MADDE 20. Vakfı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.
Vakfı borç altına sokacak muamelerle bankalarda hesap açma ve kapamalarda, bankalardan para çekmelerde vakıf adına gelen bütün banka ve posta havalelerini, posta çeklerini kıymetli evrak ve kolileri almaya, bankalarda işlemleri yürütmeye, banka dışındaki işlemlerin ve işlerin yürütülmesine, kira mukavelesi, çek tanzimine tadil veya feshine, rucu veya iptaline, intifa, sukna ve mülkiyetten gayri ayni haklar bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile yahut satınalma veya kiralama suretiyle temellük veya tasarruf etmek ve bu suretlerle ihtisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi, Kamu Kuruluşları, Bankalar, Kooperatifler, Sendikalar, şirketler, özel ve tüzel kişiler tarafından tahakkuk ettirilen ve ettirilecek her türlü alacakları takip ve tahsil etmeye, vakfa yapılan ve yapılacak her türlü bağışlarla, resmi daireler; Mahkemeler, icra daireleri vesaire kuruluşlarla ilgili bütün işlemleri ve ayrıca vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği tüm işlemleri ve işleri yürütmeye ve bunlarla ilgili bütün münasebetlerde vakfı bizzat veya vekaleten temsile olanlar, Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 21. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
MADDE 22. Herhangi bir sebeple vakıf amacını tahakkuk ettiremez hale geldiğinde, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde malvarlığını, vakfın borçları ödendikten sonra geri kalan her çeşit mal, hak ve alacakları Türk Gastroenteroloji Derneği’ne intikal eder.

MADDE 23. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.

MADDE 24. Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1. İlk genek kurul toplantısına kadar geçici yönetim kurulu şöyle teşekkül etmiştir. Başkanlığa Burhan ŞAHİN, Başkan Yardımcılığına Selahattin ÜNAL, Genel Sekreterliğe Yusuf Rıza ÇOLAK, Muhasip Üyeliğe Bülent SİVRİ, üyeliğe Selim KARAYALÇIN’dan teşekkül eder.
Vakfın tescilinden itibaren en geç üç ay içinde yönetim kurulunca genel kurul toplantıya çağrılır. Gerekli organlar oluşturularak vakıf senedindeki diğer görevler yerine getirilir. İlk Genel Kurulca yenisi seçilene kadar geçici Yönetim Kurulu vakfın yasal yetkilerine sahiptir.

İMZALAR
1. Prof. Dr. Ali ÖZDEN - Kardelen M. 12. C. 317. S. No:20 Batıkent/ANKARA
2. Prof. Dr. Burhan ŞAHİN - Bestakar S. 94/6 Küçükesat/ANKARA
3. Prof. Dr. Selahattin ÜNAL - Çiftlik C. 3/7 Bahçelievler/ANKARA
4. Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN - Çınar Sit. 4. Blok No.20 Ümitköy/ANKARA
5. Doç. Dr. Bülent SİVRİ - Nilgün S. 11/1 Çankaya/ANKARA
6. Doç. Dr. Uğur YILMAZ - Yaprak Sit. 5/8 Küçükesat/ANKARA
7. Av. Yusuf Rıza ÇOLAK - Elçi S. 20/15 Yukarıayrancı/ANKARA
8. Prof. Dr. Dursun Kadir BAHAR - Güvenlik C. 15/4 Aşağıayrancı/ANKARA
9. Doç Dr. Sedat BOYACIOĞLU - Kunutkent 2, B6 Blok B Girişi D:11 Çayyolu/ANKARA
10.Prof. Dr. Selim KARAYALÇIN - Güneş Sok. 25/14 Kavaklıdere/ANKARA
11.Hüseyin DEMİRTOLA - 1. Cad. 5. Sok. 13/5 Balgat/ANKARA