Yurt Dışı Burslar

TGV Yurtdışı Bursu Esasları

Türk Gastroenteroloji Vakfı tarafından, Gastroenteroloji yandal ihtisası yapan ya da Gastroenteroloji uzmanlığını almış adaylar arasından her yıl yapılacak seçim sonrası, Türk Gastroenterolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla klinik ve deneysel çalışmalar yapmak üzere burs verilecektir.

Burs Duyuru 
Burs, her yıl Eylül ayında Turkish Journal of Gastroenterology ve Güncel Gastroenteroloji dergileri aracılığıyla duyurulacaktır.

Bursun Süresi
Bursun süresi, 2 (iki) yıl olarak belirlenmiş olmakla birlikte gerekli görüldüğü hallerde Türk Gastroenteroloji Vakfı Yönetim Kurulunun kararı ile uzatılabilir, ya da kısaltılabilir.

Bursun Kullanılabileceği Ülkeler
A.B.D. Kanada, İngiltere ve Türk Gastroenteroloji Vakfı Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer ülkeler bursun kullanılabileceği ülkeler olarak belirlenmiştir.

Bursiyer Sayısı
Her yıl Türk Gastroenteroloji Vakfı yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Bursiyer sayısının her yıl artan miktarlarda olması planlanmaktadır.

Burs Miktarı 
Burs süresince gerekli yaşam giderleri ve gidiş-dönüş uçak biletlerini kapsar. Ödemeler 3’er aylık dönemler halinde yapılır. Bursiyer ek miktar talep edemez.

Alınan Diğer Destekler
Araştırmacı yurtiçinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek alamaz.

Başvuru Koşulları
1-T.C. vatandaşı olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak. Kısa süreli burslar için yaş sınırlaması yoktur.
2-Halen Tıp Fakültesinde veya Eğitim Hastanelerinin birinde ya da Türk Gastroenteroloji Vakfı Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir kurumda Gastroenteroloji yandal asistanı ya da Gastroenteroloji uzmanı olarak (öğretim üye ve görevlileri dâhil) görev yapıyor olmak veya Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Çocuk Gastroenterolojisi, Genel Dahiliye ile bu dallarda ilişkili klinik laboratuar ve temel birimlerde çalışıyor olmak.
3-Gidilecek ülkenin dilini, çalışmaları yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek (Türk Gastroenteroloji Vakfı yöneticilerinin onayı gereklidir.)
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da burs süresince tecilli olmak.
5-Sağlık durumu yurtdışında eğitim görmeye elverişli olmak.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:
1-Özgeçmiş
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-2 adet vesikalık fotoğraf
4-Tıp ve Uzmanlık diplomalarının noter tasdikli örneği
5-Yayın listesi, katıldığı kongrelere ait katılım belgelerinin fotokopileri, alınmışsa ödül belgeleri fotokopileri.
6-Gastroenteroloji, Çocuk Gastroenterolojisi veya Gastrointestinal Sistem Cerrahisi alanlarında çalışan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları.
7-İki nüsha halinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ayrıntılı bilimsel araştırma projesi ve bu projeye ilişkin yurtdışına gidiş gereksinimini belirten yazı.(Projede amaç, materyal metot ve literatür bilgileri yer almalıdır.)
8-Halen çalışmakta olduğu kurumdan, adayın bu kurumda çalıştığına, burs sonrası aynı kurumda çalışmaya devam edeceğine ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin belge.
9-Bir resmi kurumdan alınan sağlıklı olduğuna dair heyet raporu.

Başvuru Yöntemi:
Başvuru için gerekli koşullara sahip olan adaylar, istenilen belgeleri 3 (üç) nüsha halinde hazırlayarak, dosyalarını, son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile Türk Gastroenteroloji Vakfı’na yapacaklardır.

Bursun Verilme Yöntemi:
Türk Gastroenteroloji Vakfı tarafından belirlenecek olan ve Gastroenteroloji alanında uzmanlaşmış danışmanlar tarafından başvuru dosyaları incelenecek ve takiben yapılacak mülakat sonrası bursa layık görünenler belirlenecektir. Kesin kararı, Türk Gastroenteroloji Vakfı Yönetim Kurulu verecektir.
Bursun verilmesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır.
-Adayın akademik nitelikleri
-Yurtdışında yapılan çalışmanın ülkemizde de devam ettirilebilir olması
-Diğer çalışmacıların katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulabilir olması
-Yapılan çalışmanın ülkemizde Gastroenteroloji’nin gelişimine yapacağı katkılar
-Seçilen adayın, bilimsel düşüncenin gelişimine katkıda bulunabilecek nitelikte olması

Bursiyerin Yükümlülükleri:
Burs almaya hak kazananlar Türk Gastroenteroloji Vakfına noterden tasdikli taahhütname vererek çalışmalarının sonunda yurda dönmeyi kabul eder.
Türk Gastroenteroloji Vakfı, bursiyerin yurtdışı çalışmalarını takip etmek amacıyla bir danışmanı görevlendirir. Bursiyer her 3 ayın sonunda çalışmaları hakkında bu danışmana ayrıntılı bir raporu yazılı olarak sunar. Danışman her 3 ayda bir bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak Türk Gastroenteroloji Vakfına bilgi verir.
Araştırmasını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurtdışında çalıştığı kurumdan alacağı belgeyi Türk Gastroenteroloji Vakfı’na iletir.
Bursiyer araştırma sonucu yapılacak yayınlarda Türk Gastroenteroloji Vakfı desteğini belirtmeli ve yayının bir kopyasını Türk Gastroenteroloji Vakfı’na iletmelidir.
Başvuru koşulları 8. Maddedeki şartlara haiz olmayan aday, bursu kazandığı takdirde, ülkeye döndükten sonra burs süresinin iki katı kadar bir süre eğitim hastaneleri, üniversite hastaneleri veya Türk Gastroenteroloji Vakfı Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir görevde çalışmayı kabul eder.
Aday, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde kendisine ödenen bursun 4 (dört) katını defaten ödemeyi ve yapılmadığı takdirde her türlü hukuki yaptırımı kabul eder.
Türk Gastroenteroloji Vakfı bursiyeri ülkesine döndüğü zaman Türk Gastroenteroloji Vakfı’nın gelişimi için her türlü katkıyı vermekle yükümlüdür.
Burs tahsis edilen adayların, onay tarihinden itibaren 6 ay içinde yurtdışı çalışmalarına başlaması gerekmektedir.

Diğer Hususlar:
-Burs programına yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.